REGULAMIN POKOJE U JANA

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1.

Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.

2.

Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4.

Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie określa cennik.

5.

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

6.

Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

7.

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu.

8.

W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.

9.

Najmując pokój gość określa czas swego pobytu. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

10.

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11.

Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom . Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.

12.

Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości określonej przez cennik. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z właścicielem pensjonatu.

13.

Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym oraz ogrodzie mienie klienta.

14.

W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.

15.

Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

16.

Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte w pokoju i terenie obiektu najemcy zostaną obciążeni kosztami naprawy.

17.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

18.

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.

19.

Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu

20.

Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

21.

W obiekcie zabronione jest: - zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa, - zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody właściciela.

22.

Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. - zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, - palenie tytoniu na terenie obiektu.

23.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

24.

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

25.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

26.

Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

27.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.